Mi a felszámolás?

A felszámolásról

A felszámolási eljárás olyan eljárás, amelynek során a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszűnése kapcsán a hitelezői igényeket törvényben meghatározottak szerint elégíti ki.

Az adós fizetésképtelensége esetén felszámolási eljárást kezdeményezhet

  • maga az adós,
  • a hitelező,
  • a végelszámoló, illetve
  • a cégbíróság.

Ha a felszámolási eljárás lefolytatását az adós kéri, ehhez a legfőbb szerv előzetes jóváhagyására van szükség. A kérelemhez mellékelni kell:

  • a legfőbb szerv jóváhagyásáról szóló okiratot,
  • három hónapnál nem régebbi mérleget,
  • az adós adószámát,
  • hitelezők névsorát, hitelek összegét és a lejárat időpontját,
  • a 15 000 Ft-os közzétételi költségtérítés befizetésének igazolását.

A kérelemben be kell jelenteni az adós számláit vezető valamennyi pénzintézet nevét és az ott vezetett számlák számát, ideértve a kérelem benyújtását követően nyitott számlák számát is. Az adós a felszámolási eljárás lefolytatását akkor kérheti, ha a csődeljárás lehetőségével nem kíván élni.

Ha az eljárás megindítását a hitelező kéri, a kérelemben meg kell nevezni az adós tartozásának jogcímét, a lejárat (esedékesség) időpontját és annak rövid ismertetését, hogy az adóst miért tartja fizetésképtelennek. A kérelemben foglaltak bizonyítására a szükséges iratokat csatolni kell.

Ha a felszámolási eljárást az adós, a hitelező vagy a végelszámoló kérte, a bíróság köteles az előterjesztett kérelmet megvizsgálni. Ennek eredményeképp a fentiek szerinti mellékletek hiányában hiánypótlást írhat elő, a törvényben meghatározott esetekben dönthet a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról, vagy elutasítás hiányában megvizsgálja az adós fizetésképtelenségét.

Ha a felszámolási eljárás lefolytatását a hitelező kérte, és érdemi vizsgálat nélküli elutasításra nem került sor, a bíróság a kérelem benyújtásáról – annak egy példánya megküldésével – haladéktalanul értesíti az adóst. Az adós az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles nyilatkozni arról, hogy a kérelemben foglaltakat elismeri-e. Elismerés esetén nyilatkoznia kell arról is, hogy kér-e a tartozás kiegyenlítésére haladékot, illetve be kell jelentenie a számláit vezető valamennyi pénzintézet nevét és az ott vezetett számlák számát – ideértve a kérelem kézhezvételét követően nyitott számlák számát is. Ha az adós a fenti határidőn belül a bíróságnak nem nyilatkozik, a fizetésképtelenség tényét vélelmezni kell.